Boşnak Sigorta ve Arabuluculuk Hizmetleri

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Boşnak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hizmet almak isteyen müşterilerimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu metinde yer alan konularla ilgili detaylı bilgileri www.bosnaksigorta.com adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda bulabilirsiniz.

I) Veri Sorumlusu Boşnak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti
Adres: Tahirün Caddesi 14 Sokak No:75 Daire:1 Akhisar/Manisa
Unvan: Boşnak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti
Ticaret Sicil No: 6600
Müşteri Hizmetleri: (0236) 413 75 87
İnternet Adresi: www.bosnaksigorta.com.tr
E-posta Adresi: kvkk@bosnaksigorta.com.tr
Boşnak Sigorta, “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

II) Rıza Gerektirmeyen Haller 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, açık rıza alınmasını gerektirmeyen haller şunlardır: kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

III) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenecek Kişisel verileriniz, sigortacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde sigorta teklifleri, sözleşmeler, risk değerlendirmesi, prim tahsili, tazminat değerlendirmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödemeleri, asistan faaliyetleri gibi sigorta hizmetleri süreçlerinde işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise sağlık bilgileri ve poliçe kapsamında gerekli olduğu durumlarda özel şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

IV) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecek Kişisel verileriniz, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, acenteler/brokerlar, operasyonel destek sağlayıcıları, aktüerler, uzmanlar gibi paylaşım hakkı bulunan kişi veya kuruluşlarla; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurumları ile aktarılabilecektir.

V) Kişisel Veri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanabilir ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir. Kişisel veri işleme süreci, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

VI) Kanun Gereğince Yasal Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: bilgi alma, düzeltme, silme, düzeltilen verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme. Kanun’un 28. maddesi belirli durumları kapsam dışı bırakmaktadır.

VII) İletişim ve Başvuru Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte www.bosnaksigorta.com.tr adresindeki başvuru formunu kullanarak iletebilirsiniz. Başvurular genellikle ücretsiz olup, cevaplamada ücret talep edilmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ücretlendirme yapılabilir.

Bosnak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AYDINLATMA VE ONAY METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, açık rıza gerekliliği kapsamında sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi talebimize ilişkin aydınlatma ve onay metnidir.

Kişisel verileriniz; sözleşme taraflarından, sigorta aracılarından, hizmet sağlayıcı şirketlerden, ilgili mevzuatla belirlenen kurum ve kuruluşlardan, mevzuatın izin verdiği veri tabanlarından, formlardan, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilebilir.

Bu kapsamda, veri sorumlusu Bi’Tıkla Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile topluluk şirketleri, Boşnak Sigorta’nın bağlı olduğu ticari işletme, iştirakleri ve acenteleri, hizmet sağlayıcıları tarafından; SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanalları aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu bilgilendirme doğrultusunda, Boşnak Sigorta’nın pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla size herhangi bir iletişim aracı kullanarak ticari elektronik ileti göndermesine onay veriyor musunuz?

Dilediğiniz zaman bize ulaşarak tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve diğer türdeki ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.