Boşnak Sigorta ve Arabuluculuk Hizmetleri

Kullanım Sözleşmesi

Bu kullanım sözleşmesi, Akhisar/Manisa Ticaret Sicili’ne kayıtlı bulunan ve merkezi Tahirün Caddesi 14 Sokak No:75 Daire:1 Akhisar/Manisa adresinde bulunan Boşnak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti (Boşnaksigorta) ile www.bosnaksigorta.com.tr (Website) websitesi kullanıcısı (kullanıcı olarak anılacaktır) arasında, kullanıcının websiteyi kullanmasına yönelik olarak ve websitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından o an için onaylanması ile düzenlenmiştir.

TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar şu şekildedir:

  1. ŞİRKET ADI: Boşnak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti’nin internet sitesi markası
  2. WEBSİTE: www.bosnaksigorta.com.tr adına sahip internet sitesi.
  3. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslar.
  4. KULLANICI / MÜŞTERİ: Site üzerinden hizmetlerden ücret karşılığında ve/veya ücretsiz faydalanan, bilgilerini veren kişi veya kurumlar.
  5. HİZMET: Website kapsamında Boşnaksigorta tarafından kullanıcıya sunulan sigortacılık hizmeti/hizmetleri
  6. SÖZLEŞME: İşbu kullanıcı sözleşmesi
  7. TARAFLAR: Şirket ismi ve kullanıcılar,

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, bosnaksigorta.com tarafından Müşteri’ye sağlanacak sigorta hizmetine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki Kullanıcı Sözleşmesi ve 6698 sayılı Kanun Kapsamında hazırlanan KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza formunu onaylamasıyla sözleşme kurulacaktır.

3. BOSNAKSİGORTA.COM.TR’NİN SORUMLULUKLARI

3.1. Bosnaksigorta.com’un sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında bosnaksigorta.com’un sorumluluğu yoktur.

3.2. Bosnaksigorta.com, kullanıcı tarafından iletilen veya site üzerinden yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etmez.

3.3. Boşnaksigorta, Hizmeti yasal zorunluluk bulunmaması kaydıyla verip vermemekte serbest olup kullanıcıya önceden haber vermeksizin, Website’de sunulan Hizmet’i ve İçerikleri bazı ek koşullara bağlama, Website kapsamındaki Hizmetler’i askıya alma ve/veya değiştirebilme hakkına sahiptir.

3.4. Boşnak Sigorta, hizmet veren İş Ortaklarını en iyi şekilde seçmeye özen gösterir. Ancak Boşnak Sigorta, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.

3.5. Ödeme işleminin, Boşnak Sigorta’dan kaynaklanmayan sebeplerle gerçekleşmemesi veya gecikmesi durumunda Boşnak Sigorta sorumlu değildir.

3.6. Boşnak Sigorta, kendi takdirinde olmak üzere, ödeme işleminin bosnaksigorta.com üzerinden gerçekleştirilmesini geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere veya tamamen durdurabilir. Boşnak Sigorta, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir ve bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

3.7. Bosnaksigorta.com’a girilen bilgiler SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

3.8. Bosnaksigorta.com, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

4. MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUKLARI

4.1. Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler bosnaksigorta.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler.

4.2. Müşteri, bosnaksigorta.com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan bosnaksigorta.com’un hiçbir surette sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde bosnaksigorta.com’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında bosnaksigorta.com’u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Müşteri, Boşnaksigorta’ya verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal Şirket’e bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri, Website’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır. Müşteri, Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Koalay.com, bu tür davranışlara engel olmak için Müşteri’nin Site’ye girişini yasaklama ve şikayette bulunma yetkisine sahiptir.

4.5. Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Müşteri, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Müşterinin Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Müşteri, bosnaksigorta.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Bosnaksigorta.com veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

5.2. Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar ve bosnaksigorta.com’un ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü doküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

5.3. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için bosnaksigorta.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler bosnaksigorta.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bosnaksigorta.com’un yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

6. MÜCBİR SEBEP

6.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar‘dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran ve Türk Borçlar Kanunu’nda sayılan haller Taraflar‘ca mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak kabul edilir. Taraflar doğrudan doğruya işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu Mücbir Sebep’lerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

6.2. Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

6.3. bosnaksigorta.com, Mücbir Sebep’ten kaynaklanan gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecektir. Müşteri, bu durumlar nedeniyle bosnaksigorta.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

7. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi biri kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz hale geldiğinde, bu durum Sözleşme’nin genel geçerliliğini etkilemeyecek. Eğer Sözleşme’nin bir hükmü iptal edilirse veya geçersiz olursa, diğer hükümler kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

8. DEĞİŞİKLİKLER

8.1. bosnaksigorta.com.tr, işbu Sözleşme’de ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, ilgili sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır ve bosnaksigorta.com, değişiklikleri Müşteri’ye ayrıca bildirme yükümlülüğü taşımaz. Müşteri, Site’deki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

8.2. bosnaksigorta.com.tr, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

9. FERAGAT

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, Taraflar’dan biri Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmezse veya eksik yerine getirirse, bu durum diğer tarafça kabul edilmiş veya söz konusu yükümlülükten feragat edilmiş anlamına gelmez. Feragat, yazılı olmadıkça ve her iki Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve doğan ihtilafların yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme Akhisar/Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.